خدمات پایش ماهواره‌ای

ثبت زمین

مدیریت زمین

نقشه‌های ماهواره‌ای

آب و هواشناسی

به‌صرفه‌ترین خدمات را برایتان آماده کرده‌ایم

تعرفه خدمات پایش ماهواره‌ای 

_

خدمات پایش ماهواره‌ای 

رایگان

 • ثبت و مدیریت زمین‌های کشاورزی شما
 • مدیریت هزنه‌ها، تنش‌ها و عملیات زمین کشاورزی شما
 • وضعیت آب و هواشناسی زمین شما
 • ثبت و مدیریت ژئودیتابیس در زمین شما
 • ارائه برنامه غذایی و توصیه‌های کشاورزی برای زمین شما
 • بررسی میزان پوشش گیاهی، تنش آبی، مقدار نیتروژن و وضعیت سلامت محصولات در زمین شما

خدمات پایش ماهواره‌ای 

هر هکتار 3 هزارتومان

 • ثبت و مدیریت زمین‌های کشاورزی شما
 • مدیریت هزنه‌ها، تنش‌ها و عملیات زمین کشاورزی شما
 • وضعیت آب و هواشناسی زمین شما
 • ثبت و مدیریت ژئودیتابیس در زمین شما
 • ارائه برنامه غذایی و توصیه‌های کشاورزی برای زمین شما
 • بررسی میزان پوشش گیاهی، تنش آبی، مقدار نیتروژن و وضعیت سلامت محصولات در زمین شما
خدمات باغبانی

نگهداری و باغبانی

_
گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.
چشم انداز باغبانی

بازسازی باغ

_
گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.