در این بخش تلاش می کنیم تا سطح آگاهی مخاطبین را در گروه‌های سنی مختلف افزایش دهیم. امروزه کشاورزی پایدار یکی از اصول پذیرفته‌شده در راستای زندگی سالم است. بی‌شک برای دستیابی به سطح مناسبی از سلامت در زندگی، لازم است تا از روش‌هایی که تا به امروز سلامت غذایی بشر را تهدید نموده، فاصله بگیریم و با آموزش به‌خصوص به کودکان، دنیایی سالم تر را به همه و از جمله نسل‎های آینده تحویل دهیم.