آموزش کودکان

باتوجه به اهمبت نسل نو و به خصوص نقش کودکان در آینده مجموعه صحراشرق تلاش خودرا به کار گرفته تا بستری در دسترس برای تمامی کودکان و نوجوانان جهت آموزش اصولی، نوین با محتوایی جذاب فراهم آورد.

برای فردایی بهتر ...

اینجا همه در کنارهم برای فردای بهتر نسل نو در تلاشیم 

رسانه کودکان

برای دسترسی به ویدیوهای جالب و آموزنده صحراشرق کیمیا این بخش رو از دست ندید!